كام ليو


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات:

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
پودر آلومینیوم
توضیحات:   ....
آلومینای فعال
توضیحات:   ....
اکسید مس
توضیحات:   ....
اکسید سرب
توضیحات:   ....
اکسید آهن
توضیحات:   ....
اکسید آهن قهوه ای
توضیحات:   ....
بوتان دیول
توضیحات:   ....
استئارات کلسیم
توضیحات:   ....
استات اتیل
توضیحات:   ....
کلرور کلسیم
توضیحات:   ....
پروپیلن گلیکول / پروپان دیول
توضیحات:   ....
تری کلرو اتیلن
توضیحات:   ....
تری اتیلن گلیکول
توضیحات:   ....
صمغ هگزانتوم
توضیحات:   ....
اسید سیتریک
توضیحات:   ....
متیونین
توضیحات:   ....
سیترات سدیم
توضیحات:   ....
اکسید منیزیم
توضیحات:   ....
اسید پروپانوییک
توضیحات:   ....
گلیسرول
توضیحات:   ....
منوئیدرات اسید سیتریک
توضیحات:   ....
فسفات منو پتاسیم
توضیحات:   ....
گلوکونت سدیم
توضیحات:   ....
اسید لاکتیک
توضیحات:   ....
استئارات باریم
توضیحات:   ....
سوربیتول
توضیحات:   ....
پلی اتیلن سبک و سنگین
توضیحات:   ....
استون
توضیحات:   ....
فسفات تری کلسیم
توضیحات:   ....
نشاسته سیب زمینی
توضیحات:   ....
پرو پیونت کلسیم
توضیحات:   ....
سوربات پتاسیم
توضیحات:   ....
متا کریلات متیل
توضیحات:   ....
اسید سوربیک
توضیحات:   ....
بنزوئات سدیم / بنزوئات سودا
توضیحات:   ....
کلرور فریک
توضیحات:   ....
کلرور پلی آلومینیوم
توضیحات:   ....
بی کربنات سدیم - جوش شیرین
توضیحات:   ....
فسفات تری سدیم %98
توضیحات:   ....
نیترات روی
توضیحات:   ....
اکسید روی 99/99.5/99.7
توضیحات:   ....
سیلیکات زیرکنیوم
توضیحات:   ....
ئیدروکسید سدیم
توضیحات:   ....
سولفید سدیم
توضیحات:   ....
فستات سدیم
توضیحات:   ....
سولفات کوبالتی
توضیحات:   ....
استئارات روی
توضیحات:   ....
سیلیکات زیرکونیوم 65 %
توضیحات:   ....
کلراید روی 98 %
توضیحات:   ....
فسفات روی
توضیحات:   ....
لوریل سولفات سدیم
توضیحات:   ....
سولفات آمونیوم
توضیحات:   ....
هیپو کلریت کلسیم
توضیحات:   ....
نیترات سدیم
توضیحات:   ....
استات سدیم
توضیحات:   ....
دی ئیدروژن فسفات سدیم
توضیحات:   ....
کربنات لیتیم صنعتی حداقل %99
توضیحات:   ....
آلومینیوم سولفات پتاسیم %98
توضیحات:   ....
نیترات کوبالت
توضیحات:   ....
استات منیزیم
توضیحات:   ....
سولفات سدیم بی آب
توضیحات:   ....
کرومیک پتاسیم
توضیحات:   ....
فسفات پتاسیم
توضیحات:   ....
ئیدروکسید کلسیم
توضیحات:   ....
فرو سیلیکون
توضیحات:   ....
سولفات آهن
توضیحات:   ....
کربور کلسیم
توضیحات:   ....
بی سولفیت سدیم
توضیحات:   ....
بورات روی
توضیحات:   ....
متا بی سولفیت سدیم
توضیحات:   ....
فرمیت کلسیم %98
توضیحات:   ....
نیترات پتاسیم
توضیحات:   ....
تیو سولفات پتاسیم 50%
توضیحات:   ....
برومید سدیم
توضیحات:   ....
ئیدروکسید منیزیم
توضیحات:   ....
کلرات پتاسیم
توضیحات:   ....
کربنات مس
توضیحات:   ....
کربنات روی
توضیحات:   ....
فسفات تری سدیم
توضیحات:   ....
سیلیکات سدیم
توضیحات:   ....
سولفات مس
توضیحات:   ....
متا بی سولفیت سدیم
توضیحات:   ....
اسید سیلیسیک / سیلیکات زیرکونیوم
توضیحات:   ....
کربنات پتاسیم
توضیحات:   ....
سولفات روی
توضیحات:   ....
سولفات سدیم
توضیحات:   ....
لیزین
توضیحات:   ....
سولفات پتاسیم
توضیحات:   ....
کربنات باریم
توضیحات:   ....
کلرور روی
توضیحات:   ....
سولفات منیزیم
توضیحات:   ....
کلرور منیزیم
توضیحات:   ....
متوکسید سدیم
توضیحات:   ....
تیو سولفات سدیم
توضیحات:   ....
سولفات باریم 98%
توضیحات:   ....
ئیدروکسید پتاسیم 90%
توضیحات:   ....
سود سوز آور غلیظ 99.2%
توضیحات:   ....
نیترات سدیم
توضیحات:   ....
ئیدرو سولفیت سدیم
توضیحات:   ....
نیتریت سدیم
توضیحات:   ....
بوتاندیول
توضیحات:   ....
استئارات کلسیم
توضیحات:   ....
استات اتیل
توضیحات:   ....
کلرور کلسیم
توضیحات:   ....
پروپیلن گلیکول
توضیحات:   ....
تری کلرو اتیلن
توضیحات:   ....
تری اتیلن گلیگول
توضیحات:   ....
صمغ زانتان
توضیحات:   ....
اسید سیتریک
توضیحات:   ....
متیونین
توضیحات:   ....
سیترات سدیم
توضیحات:   ....
اکسید منیزیم 95% و 97%
توضیحات:   ....
اسید پروپیونیک
توضیحات:   ....
گلیسرین درجه یک
توضیحات:   ....
منوئیدرات اسید سیتریک
توضیحات:   ....
فسفات منو پتاسیم
توضیحات:   ....
گلوکونات سدیم
توضیحات:   ....
اسید لاکتیک
توضیحات:   ....
استئارات باریم
توضیحات:   ....
سوربیتول
توضیحات:   ....
استون
توضیحات:   ....
تری کلسیم فسفات
توضیحات:   ....
نشاسته سیب زمینی
توضیحات:   ....
پروپیونات کلسیم
توضیحات:   ....
سوربات پتاسیم صنعتی
توضیحات:   ....
متاکریلات متیل
توضیحات:   ....
اسید سوربیک
توضیحات:   ....
بنزوات سدیم
توضیحات:   ....
دی اکسید سیلیکون
توضیحات:   ....
روتیل دی اکسید تیتان
توضیحات:   ....
اکسید کرم
توضیحات:   ....
تتراکسید سرب
توضیحات:   ....
فتالوسیانین سبز
توضیحات:   ....
رنگدانه زرد
توضیحات:   ....
رنگدانه قرمز پایدار
توضیحات:   ....
رنگدانه کرم زرد
توضیحات:   ....
پلی پروپیلن
توضیحات:   ....
فنل
توضیحات:   ....
دی اتیل گلیکول
توضیحات:   ....
پروپیلن گلیکول
توضیحات:   ....
ملامین
توضیحات:   ....
سولفور سیاه
توضیحات:   ....
فورمات سدیم
توضیحات:   ....
سود سوز آور پرک
توضیحات:   ....
اتیلن دی آمین اسید تترا سدیم ،نمک تترا سدیم
توضیحات:   ....
دی کلرو اتیلن
توضیحات:   ....
دی اتیلن گلیکول
توضیحات:   ....
بوراکس
توضیحات:   ....
دی پنتا اریترتول
توضیحات:   ....
دی او پی
توضیحات:   ....
کربوکسی متیل سلولز سدیم
توضیحات:   ....
کربوکسیل متیل سلولز
توضیحات:   ....
اسید اکسالیک
توضیحات:   ....
هگزا متا فسفات سدیم
توضیحات:   ....
پر اکسید هیدروژن 50%
توضیحات:   ....
تری فسفات سدیم
توضیحات:   ....
پودر منیزیم 98%
توضیحات:   ....
لیتوپن
توضیحات:   ....
سولفور سیاه Br/B 200%/180%
توضیحات:   ....
کربن فعال
توضیحات:   ....
بوتیل اکریلات
توضیحات:   ....
اسید اکریلیک
توضیحات:   ....
اکسید کبالت
توضیحات:   ....
سولفات آلومینیوم
توضیحات:   ....
پلی آلومینیوم کلراید
توضیحات:   ....
کربن فعال شده
توضیحات:   ....
سود سوز آور مایع
توضیحات:   ....
سولفور
توضیحات:   ....
سود سوز آور
توضیحات:   ....
ئیدروکسید آلومینیوم
توضیحات:   ....
کربنات سدیم
توضیحات:   ....
کوراندوم 40%
توضیحات:   ....
اکریلات اتیل
توضیحات:   ....
دی کلرو اتیلن
توضیحات:   ....
تری اکسید انتیمونی
توضیحات:   ....
پارافین واکس
توضیحات:   ....
تر ساز غیر یونی
توضیحات:   ....
پلی وینیل الکل
توضیحات:   ....
صمغ صنوبر
توضیحات:   ....
گلیکول
توضیحات:   ....
دی اکسید تیتانیوم
توضیحات:   ....
اکسید کروم سبز
توضیحات:   ....
ماشین خودکار پرکن و درپوش زن
توضیحات:   در صورت نیاز ارسال خواهد شد.....
ماشین پر کن ، درپوش زن خودکار
توضیحات:   در صورت نیاز ارسال خواهد شد.....
ماشین تولید بستنی
توضیحات:   در صورت نیاز ارسال خواهد شد.....
ماشین پر کن بطری
توضیحات:   در صورت نیاز ارسال خواهد شد.....
ماشین پر کن لیوان و درپوش زن
توضیحات:   در صورت نیاز ارسال خواهد شد.....
ماشین بر چسب زن خودکار
توضیحات:   در صورت نیاز ارسال خواهد شد.....
ماشین پر کن بسته های مایعات و جامدات
توضیحات:   در صورت نیاز ارسال خواهد شد.....
روغن کمکی DOP
توضیحات:   ....
نفت بی بو
توضیحات:   If needed,will be sent در صورت نیاز ارسال خواهد شد.....
مایع برش شیشه فلوت
توضیحات:   در صورت نیاز ارسال خواهد شد.....