کیمیا گران صنعت طوسی


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
محصولات:
محصولات: 1 - سدیم لوریل اتر سولفات 70%(تگزاپن) 2 - سولفونیک اسید 3 - زان تان گام

محصولات آینده:
اطلاعات کلی:
نوع خط تولید:

ظرفیت تولید:
تگزاپن
توضیحات:    ....
لورامید
توضیحات:    ....
سولفونیک اسید
توضیحات:    ....
سدیم لوریل اتر سولفات (تگزاپن)
توضیحات:   ....
زان تان گام
توضیحات:   ....
تگزاپون
توضیحات:   ....